top of page

DATABEHANDLER AFTALE 

1. De behandlede Personoplysninger

1.1 Denne Aftale er indgået i forbindelse med Parternes indgåelse af aftale vedrørende Konsulentaftale med Jelly & Fish Aps, omhandlende ydelser leveret af Jelly & Fish Aps.

1.2 Jelly & Fish behandler de typer af personoplysninger, som fremgår af Bilag 1, på vegne af den Dataansvarlige. Personoplysningerne angår de i Bilag 1 oplistede registrerede kategorier af personer.

1.3 Den Dataansvarlige er berettiget til at slette og/eller tilføje yderligere typer af personoplysninger og/eller registrerede personer til listen i Bilag 1 ved at fremsende en ny liste over personoplysninger og/eller registrerede personer til Jelly & Fish.

2. Formål og instruks

2.1 Jelly & Fish må alene behandle personoplysninger til formål, som er nødvendige for at levere de Konsulentydelser, som aftalt skal leveres af Jelly & Fish Aps.

2.2 Den Dataansvarlige instruerer hermed Jelly & Fish i alene at behandle personoplysningerne omfattet af pkt. 1.2 med henblik på varetagelse af følgende databehandlingsopgaver:

Konsulentopgaver der vedrører Dataanalyse, hvor der gives adgang til data, som enten fremsendes eller gives adgang til af den Dataansvarlige.

Konsulentopgaver der vedrører den Dataansvarliges hjemmeside.

Konsulentopgaver der vedrører den Dataansvarliges eksterne it-syste-mer/it-platforme eller 3. parts software.

2.3 Jelly & Fish skal straks underrette den Dataansvarlige, hvis Jelly & Fish finder, at en given instruks er eller senere måtte blive i strid med persondatalovgivningen.

 

3. Den Dataansvarliges forpligtelser

3.1 Den Dataansvarlige indestår for, at formålet med behandlingen af personoplysningerne er lovligt og sagligt, og at der ikke overlades flere personoplysninger til Jelly & Fish end nødvendigt til opnåelse af formålet.

3.2 Den Dataansvarlige er ansvarlig for, at der på tidspunktet for personoplysningernes overladelse til Jelly & Fish eksisterer et gyldigt behandlingsgrundlag, herunder at et eventuelt samtykke er udtrykkeligt, frivilligt, utvetydigt og informeret. Den Dataansvarlige er forpligtet til på Jelly & Fishs anmodning skriftligt at redegøre for og/eller dokumentere behandlingsgrundlaget.

3.3 Den Dataansvarlige indestår endvidere for, at de registrerede personer, som personoplysningerne vedrører, har fået tilstrækkelig information vedrørende behandlingen af personoplysningerne.

3.4 Enhver instruktion vedrørende behandling af personoplysninger i henhold til denne Aftale skal forelægges Jelly & Fish. Hvis den Dataansvarlige instruerer en underdatabehandler udpeget i overensstemmelse med pkt. 5.1 direkte, skal den Dataansvarlige straks informere Jelly & Fish herom. Jelly & Fish kan ikke gøres ansvarlig for underdatabehandlerens behandling af personoplysninger foretaget i overensstemmelse med sådanne instruktioner.

4. Jelly & Fishs forpligtelser

4.1 Jelly & Fish må alene behandle de af den Dataansvarlige leverede personoplysninger i overensstemmelse med den Dataansvarliges instrukser og er i øvrigt forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

4.2 Jelly & Fish skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige, mod at de i pkt. 1.2 anførte personlysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

4.3 Jelly & Fish skal på den Dataansvarliges anmodning redegøre for og/eller dokumentere, at Jelly & Fish opfylder kravene i persondatalovgivningen og forpligtelserne i medfør af denne Aftale, herunder at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Den Dataansvarlige skal kompensere Jelly & Fish den tid, som bruges på at efterkomme denne anmodning.,

4.4 Databehandleren skal sikre, at de medarbejdere, der er involveret i at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt lovbestemt tavshedspligt.

4.5 Jelly & Fish er forpligtet til at underrette den Dataansvarlige om driftsforstyrrelser, mistanke om brud på persondatalovgivningen eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysningerne. Denne underretning skal gives uden unødig forsinkelse og senest 72 timer efter, at Jelly & Fish er blevet bekendt med ovenstående. Efter den Dataansvarliges anmodning skal Jelly & Fish bistå den Dataansvarlige i forhold til afklaring af sikkerhedsbruddet, herunder i forbindelse med eventuel underretning af Datatilsynet og/eller registrerede personer.

4.6 Den Dataansvarlige er berettiget til for egen regning at lade Jelly & Fishs behandling af personoplysninger underkaste en årlig revision af en uafhængig tredjepart. Den Dataansvarlige skal kompensere Jelly & Fish for den tid, som Jelly & Fish anvender i forbindelse med en sådan revision.

4.7 Hvis Jelly & Fish eller en anden databehandler, som har modtaget personoplysninger, modtager en anmodning om indsigt i vedkommendes personoplysninger fra en registreret eller dennes agent, eller hvis en registreret gør indsigelse mod behandlingen af vedkommendes personoplysninger, skal Jelly & Fish sende anmodningen og/eller indsigelsen til den Dataansvarlige med henblik på den Dataansvar-liges videre behandling, medmindre Jelly & Fish er berettiget til at håndtere en sådan forespørgsel selv. Jelly & Fish skal efter anmodning fra den Dataansvarlige bistå den Dataansvarlige i relation til besvarelse af anmodningen og/eller indsigelsen.

5. Overførsel af oplysninger til andre databehandlere eller tredjeparter

5.1 Ved underskrivelsen af Aftalen godkender den Dataansvarlige, at Jelly & Fish kan gøre brug af andre databehandlere (underdatabehandlere) i forbindelse med Jelly & Fishs opfyldelse af sine forpligtelser efter denne Aftale. Ved Aftalens indgåelse anvender Jelly & Fish de i Bilag 2 oplistede underdatabehandlere. Inden tilføjelse eller erstatning af de i Bilag 2 oplistede underdatabehandlere underretter Jelly & Fish den Dataansvarlige herom. Den Dataansvarlige skal inden for 5 (fem) dage meddele Jelly & Fish, hvis den Dataansvarlige ønsker at gøre indsigelse mod tilføjelsen eller erstatning af underdatabehandlere.

5.2 Jelly & Fish udstyrer én gang om året den Dataansvarlige med en revideret opdateret liste svarende til Bilag 2 med de underdatabehandlere, som Jelly & Fish har over-ladt personoplysninger under den Dataansvarliges ansvar til.

5.3 Udover det i pkt. 5.1 anførte er Jelly & Fish er ikke berettiget til at videregive personoplysninger til tredjeparter eller databehandlere uden den Dataansvarliges forudgående skriftlige instruks, medmindre sådan videregivelse eller overladelse følger af lovgivningen.

5.4 Jelly & Fish skal, inden overførsel af personoplysninger til en underdatabehandler, indgå en skriftlig databehandleraftale med underdatabehandleren, hvor denne forpligter sig til over for Jelly & Fish at være bundet på “back-to-back”-vilkår i forhold til bestemmelserne i denne Aftale.

5.5 Hvis personoplysningerne overføres til udenlandske underdatabehandlere, skal det i nævnte databehandleraftale anføres, at det er den Dataansvarliges lands datatabeskyttelseslovgivning, der gælder for udenlandske underdatabehandlere.

5.6 Jelly & Fish skal i eget navn indgå skriftlige databehandleraftaler med underdatabehandlere indenfor EU/EØS. For så vidt angår underdatabehandlere udenfor EU/EØS skal Jelly & Fish indgå standardaftaler i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2010/87/EU af 5. februar 2010 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af Personoplysninger til databehandlere etableret i tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (“Standardaftale”), senere versioner eller Kommissionsbeslutninger, som erstatter denne.

5.7 Den Dataansvarlige giver hermed Jelly & Fish fuldmagt til at indgå Standardaftaler med underdatabehandlere udenfor EU/EØS på den Dataansvarliges vegne og i den Dataansvarliges navn.

 

6. Ansvar

6.1 Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at ingen af Parterne er berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader, uanset om det er den Dataansvarlige, Jelly & Fish eller

tredjemand, som lider disse indirekte tab eller følgeskader. Tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, driftstab, tab af omsætning, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data skal altid betragtes som indirekte tab/følgeskader.

6.2 Jelly & Fishs samlede erstatningspligt under Aftalen er samlet set beløbsmæssigt begrænset til DKK 10.000.

 

7. Ikrafttrædelse og ophør

7.1 Denne Aftale træder i kraft på dagen for underskrivelsen af Aftalen.

7.2 I tilfælde af ophør af hovedaftalen, Konsulentaftale med Jelly & Fish Aps, skal denne Aftale også ophøre. Jelly & Fish er dog forpligtet af denne Aftale, så længe Jelly & Fish behandler personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

7.3 I tilfælde af denne Aftales ophør er den Dataansvarlige berettiget til at forlange, at Jelly & Fish tilbageleverer personoplysningerne, eller at Jelly & Fish sletter personoplysningerne.

 

8. Lovvalg og værneting

8.1 Denne Aftale reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

8.2 Ethvert krav og enhver tvist, der udspringer eller på anden måde er forbundet med denne Aftale, skal afgøres ved retten i

København

Jelly & Fish Aps- 

Cvr Nr 41611480

Bilag 1

Typer af personoplysninger

Navn

Adresse

Fødselsdag

Kontaktoplysninger

Køn

Kundeprofil, købshistorik

IP adresse

Bilag 2

Underdatabehandlere

HubSpot.com

Wix.com

Simply.com

bottom of page